SolidWorks Flow Simulation(流体仿真)中文学习教程大全
2012-09-12 13:22:42   由 pqcj上传    评论:0 点击:

文件类型:PDF文档

文件大小:26M

内容评分星级:★★★☆☆

浏览次数: (今日:,本周:,本月:

最新更新:2016-08-28 09:15:17

相关热词搜索:SolidWorks教程 SolidWorks


(如果教程不能下载请留言,我们会尽快修复下载地址)

SolidWorks Flow Simulation(流体仿真)中文学习资料大全共分为三个部份,分别为标准版的中文教程,C和针对CAITA的流体分析中文教程
目录 
 第一阶段:球阀设计
 打开模型  ……………………………………………………………………………  1-1
创建  EFD.Lab  项目…………………………………………………………………  1-2
边界条件 ……………………………………………………………………………  1-5
定义工程目标  …………………………………………………………………………  1-7  
求解  ……………………………………………………………………………………  1  -   8 
监测求解过程………………………………………………………………………  …1-8  
调整模型透明度  ………………………………………………………………………1-10  
切面云图  ……………………………………………………………………………    1-10  
表面云图 ………………………………………………………………………………  1-11
等值图 ………………………………………………………………………………    1-12
流动迹线图  …………………………………………………………………………  1-13  
XY  图  ………………………………………………………………………………  1-15  
表面参数 ………………………………………………………………………………1-16  
分析球形部分中一个设计变化  ……………………………………………………… 1-16
复制项目  ……………………………………………………………………………  1-19  
分析  EFD.Lab  应用中的一个设计变化  …………………………………………… 1-19  
                                                            
第一阶段:耦合热交换
 
打开模型 ………………………………………………………………………………  2-1
准备模型  ……………………………………………………………………………  2-2
创建  EFD.Lab  项目  ………………………………………………………………… 2-3
定义风扇  ………………………………………………………………………………  2-6
定义边界条件  …………………………………………………………………………  2-8
定义热源  ………………………………………………………………………………  2-9
创建新材料  …………………………………………………………………………  2-10
定义固体材料  …………………………………………………………………………  2-10
定义工程目标  …………………………………………………………………………  2-11
  定义体积目标 …………………………………………………………………… 2-11
  定义表面目标 …………………………………………………………………… 2-13
  定义全局目标 …………………………………………………………………… 2-14
改变几何求解精度  …………………………………………………………………  2-15
求解  …………………………………………………………………………………  2-16
观察目标 ………………………………………………………………………………  2-16
流动迹线图  …………………………………………………………………………  2-17
切面云图  ……………………………………………………………………………  2-19
表面云图  ……………………………………………………………………………  2-22  8
                                               
第一阶段:多孔介质
 
打开模型  ………………………………………………………………………………  3-2
创建  EFD.Lab  项目  …………………………………………………………………  3-2
定义边界条件  …………………………………………………………………………  3-4
创建一个等向性的多孔介质  ………………………………………………………  3-5
定义多孔介质-等向性  ………………………………………………………  3-7
定义表面目标 ………………………………………………………………………… 3-7
定义方程目标  ………………………………………………………………………  3-8
求解  ……………………………………………………………………………………  3-9
观察目标 ……………………………………………………………………………… 3-10
流动迹线图  …………………………………………………………………………… 3-10
复制项目 ……………………………………………………………………………… 3-11
创建一个单向性的多孔介质  ………………………………………………………… 3-12
定义多孔介质-单向性  ……………………………………………………………… 3-12
比较等向性和单向性多孔介质  ……………………………………………………… 3-13
 
确定水力损失
 
模型描述  ……………………………………………………………………………  4-2
创建项目 ……………………………………………………………………………… 4-3
定义边界条件 ………………………………………………………………………… 4-7
定义表面目标 ………………………………………………………………………… 4-8
运行计算 ……………………………………………………………………………… 4-9
监测计算  ……………………………………………………………………………… 4-10
复制项目 ……………………………………………………………………………… 4-10
创建切面云图 ………………………………………………………………………… 4-11

参数列表使用  …………………………………………………………………………  4-14
创建全局目标 ………………………………………………………………………… 4-15
计算器使用  …………………………………………………………………………… 4-16
改变几何参数 ………………………………………………………………………… 4-18
 
圆柱体阻力系数
 
创建项目  …………………………………………………………………………… 5-2
定义  2D  流动平面  ………………………………………………………………… 5-6
定义全局目标  ……………………………………………………………………… 5-7
定义方程目标  ……………………………………………………………………… 5-7
复制项目并且创建一个新例子  …………………………………………………… 5-8
改变项目设置  ………………………………………………………………………  5-9
改变方程目标  ………………………………………………………………………  5-10
创建模板  …………………………………………………………………………… 5-10
以模板方式创建一个项目  ………………………………………………………… 5-11
求解一系列项目  …………………………………………………………………… 5-12
获取结果  …………………………………………………………………………… 5-12
 
热交换系数
 
打开模型  …………………………………………………………………………… 6-2  
创建项目  …………………………………………………………………………… 6-3
对称边界条件  ……………………………………………………………………… 6-5
定义流体子区域  …………………………………………………………………… 6-6  
定义边界条件  ……………………………………………………………………… 6-7
定义固体材料  ……………………………………………………………………… 6-10  
定义体积目标  ……………………………………………………………………… 6-11  
运行求解  …………………………………………………………………………… 6-11  
观察目标  …………………………………………………………………………… 6-12
创建切面云图  ……………………………………………………………………… 6-12
显示流动迹线图  …………………………………………………………………… 6-14
计算表面参数  ……………………………………………………………………… 6-16
计算热交换系数 …………………………………………………………………… 6-18
定义参数显示范围…………………………………………………………………  6-18
 
网格优化
 
问题描述  …………………………………………………………………………… 7-2  
模型定义  …………………………………………………………………………… 7-3  
定义项目  …………………………………………………………………………… 7-3  
边界条件  …………………………………………………………………………… 7-3  
手动设置最小网格间隙尺寸  ……………………………………………………… 7-7  
关闭自动网格定义  …………………………………………………………………  7-9  
使用 Local Intial Mesh  选项  …………………………………………………  7-10  
定义控制平面  ………………………………………………………………………  7-12  
再创建一个局部初始网格  …………………………………………………………  7-14  
 
EFD Zooming的应用
 
问题描述  …………………………………………………………………………… 8-1
两种使用  EFD.Lab  进行求解问题的方式  …………………………………………  8-3  
EFD Zooming  方法步骤  ……………………………………………………………  8-3  
EFD Zooming  第一阶段  ………………………………………………………  8-4  
EFD Zooming  项目第一阶段  …………………………………………………  8-4
EFD Zooming  第二阶段  ………………………………………………………  8-8  
EFD Zooming  项目第二阶段  …………………………………………………  8-8
改变散热器  ……………………………………………………………………  8-14
复制项目到存在的模型定义  …………………………………………………  8-14
局部初始化网格方法  ………………………………………………………………  8-15
使用局部初始化网格方法的  EFD.Lab  项目  (Sink No1)  …………………… 8-15
使用局部初始化网格方法的  EFD.Lab  项目  (Sink No2)  …………………… 8-18
结果  ………………………………………………………………………………… 8-18
 
纺织机械
 
问题描述 …………………………………………………………………………… 9-1
模型定义  …………………………………………………………………………… 9-2
定义项目  …………………………………………………………………………… 9-3
边界条件  …………………………………………………………………………… 9-3
定义旋转壁面  ……………………………………………………………………… 9-4
初始条件-旋转  …………………………………………………………………… 9-5
定义目标  …………………………………………………………………………… 9-6
结果-光滑表面  …………………………………………………………………… 9-7
显示粒子流和流动迹线  ……………………………………………………………  9-8
模拟粗糙旋转壁面  ………………………………………………………………… 9-10
改变壁面粗糙度  …………………………………………………………………… 9-10
结果-粗糙壁面  …………………………………………………………………… 9-11
圆形通道中的非牛顿流体流动
 
问题描述 ………………………………………………………………………………  10-1
模型定义  ………………………………………………………………………………  10-2
定义非牛顿流体  ……………………………………………………………………… 10-2
定义项目  ………………………………………………………………………………  10-2
边界条件  ………………………………………………………………………………  10-3
定义目标  …………………………………………………………………………  10-3
与流体水进行比较  …………………………………………………………………… 10-4
改变项目设置  ……………………………………………………………………  10-4
 
具有反射镜和屏幕的加热球
 
问题描述 …………………………………………………………………………… 11-1
模型结构  …………………………………………………………………………… 11-2
案例  1  ………………………………………………………………………………  11-3
定义项目  ……………………………………………………………………… 11-3
定义计算域  ……………………………………………………………………  11-3
调整自动网格设置  ……………………………………………………………  11-4
定义辐射表面  …………………………………………………………………  11-4
定义物体对于热辐射的可穿透性  …………………………………………… 11-5
热源和目标定义  ………………………………………………………………  11-5
案例  2  ……………………………………………………………………………… 11-6
改变辐射表面状况  ……………………………………………………………  11-6
定义全局目标  …………………………………………………………………  11-6
定义固体的初始条件  …………………………………………………………  11-6
案例  3   ………………………………………………………………………………  11-6
结果  ………………………………………………………………………………… 11-7
 
旋转叶轮
 
问题描述 ………………………………………………………………………………  12-1
模型定义  ………………………………………………………………………………  12-2
定义项目  ………………………………………………………………………………  12-2
边界条件  ………………………………………………………………………………  12-3
定义静止壁面  ……………………………………………………………………  12-4
叶轮效率  ………………………………………………………………………………  12-4
定义项目目标  …………………………………………………………………………  12-5
结果  ……………………………………………………………………………………  12-7
 
CPU 冷却器
 
问题描述 ………………………………………………………………………………  13-1
模型定义  ………………………………………………………………………………  13-2
定义项目  ………………………………………………………………………………  13-2
定义计算域  ……………………………………………………………………………  13-2
旋转区域  ………………………………………………………………………………  13-3
定义静止壁面  …………………………………………………………………………  13-5
固体材料  ………………………………………………………………………………  13-6
热源  ……………………………………………………………………………………  13-6
                                              
定义项目目标  …………………………………………………………………………  13-9
结果  ……………………………………………………………………………………  13-11  

上一篇:solidworks雪佛兰汽车教程(英文)
下一篇:Solidworks2010新功能视频

相关内容
 • SolidWorks CPU风扇建模教程

  SolidWorks CPU风扇建模教程

 • SolidWorks音箱曲面教程(英文)

  SolidWorks音箱曲面教程...

 • solidworks雪佛兰汽车教程(英文)

  solidworks雪佛兰汽车教...

 • SolidWorks管道设计教程

  SolidWorks管道设计教程

 • SolidWorks 2012高级视频教程

  SolidWorks 2012高级视...

 • SolidWorks焊件设计视频教程

  SolidWorks焊件设计视频教程

 • SolidWorks链条绘制视频教程

  SolidWorks链条绘制视频教程

 • SolidWorks 2017管道线路视频教程

  SolidWorks 2017管道线...

休闲娱乐
 • 3D艺术欣赏—...